Design af robuste organisationer

Organisationsudvikling er et redskab til at indfri organisationens strategiske målsætninger. Men hvad er det, der lægger bag den aktuelle beslutning? En strategisk ambition? En fusion? Er der opstået en særligt presserende udfordring i organisationen eller noget helt fjerde? Svaret vil naturligvis være udgangspunktet for det videre analyse-, design- og implementeringsarbejde, der skal tilvejebringe en ny og bedre organisationsstruktur, som forbedrer opgaveløsningen og målopfyldelsen.

Første led i processen kan involvere en række analyser af organisationens kerneopgaver, kompetencer, ressourcer, organisations- og governancestruktur. Analyserne kan gennemføres af konsulenten eller af organisationen selv. Herefter fastlægges en række designprincipper i forhold til organisationens kerneopgaver, stabs- og støttefunktioner, ligesom der tages højde for ønsker til ledelsesstruktur. Med afsæt i designprincipperne designes den nye organisationsstruktur. Selve designfasen gennemføres i tæt samarbejde med ledelsen.

Reorganiseringsprojekter kan tilrettelægges som større analysebaserede processer, der involverer ledelsen og et antal arbejdsgrupper, men de kan også gennemføres som en kompakt ledelsesnær proces, der kun involverer en eller flere topchefer. Når selve strukturen er på plads, skal organisationen normeres og alle medarbejdere fordeles i de nye enheder, hvorefter der udfærdiges en implementeringsplan.

Et af mine specialer er organisering af fællesoffentlige samarbejder. Her tilrettelægger jeg processen med involvering af en bred kreds af interessenter, og faciliteringen tager afsæt i at sikre, at der skabes enighed om de fælles løsninger. Den konkrete proces vil helt afhænge af den aktuelle organiseringstype eller governancestruktur. Ofte er der tale om rent aftalebaserede organiseringer. I disse tilfælde anbefaler jeg, at vi går netværksmetodisk til værk.

Enhver organisation er kendetegnet ved sin helt unikke kultur, historik og organisering. Forhold der enten kan agere stopklods eller accelerator i reorganiseringen, alt efter hvordan man tilgår processen.

Læs mere om mine
andre ydelser herunder