Design af robuste organisationer

Organisationsudvikling er et redskab til at indfri virksomhedens eller organisationens strategiske målsætninger. Men hvad er det, der ligger bag den aktuelle beslutning? En strategisk ambition? En fusion? Er der opstået en særligt presserende udfordring i omverdenen eller noget helt fjerde? Svaret vil naturligvis være udgangspunktet for det videre analyse-, design- og implementeringsarbejde, der skal tilvejebringe en ny og bedre organisationsstruktur, som forbedrer opgaveløsningen og målopfyldelsen.

Første led i processen kan involvere en række analyser af virksomhedens eller organisationens kerneopgaver, ressourcer og kompetencer, samt organisations- og ledelsesstruktur. Analyserne kan gennemføres af konsulenten eller af organisationen selv. Herefter fastlægges en række designprincipper i forhold til virksomhedens kerneopgaver samt stabs- og støttefunktioner, ligesom der tages højde for ønsker til ledelsesstruktur. Med afsæt i designprincipperne designes den nye organisationsstruktur. Selve designfasen gennemføres i tæt samarbejde med ledelsen.

Reorganiseringsprojekter kan tilrettelægges som større analysebaserede processer, der involverer ledelsen og et antal arbejdsgrupper, men de kan også gennemføres som en kompakt ledelsesnær proces, der kun involverer en eller flere topchefer. Når selve strukturen er på plads, skal organisationen normeres og alle medarbejdere fordeles i de nye enheder, hvorefter der udfærdiges en implementeringsplan.

Et af mine specialer er organisering og ledelse i partnerdrevne virksomheder som f.eks managementkonsulenter, advokater, arkitekter, PR- og reklamevirksomheder, sundhedsbehandlere mv.  Der er tale fagprofessionelle viden-virksomheder og ejerne er som regel både ledere og professionelle udøvere af deres fag. 

I partnerdrevne virksomheder er det vigtigt at få skabt den rigtige balance mellem den samlede virksomheds mål og aktiviteter samt interesserne hos de enkelte partnere, som ofte er drevet af faglig stolthed og personligt engagement. Endvidere skal der være fokus på at få organiseret opgaveløsningen og ressourceanvendelsen, så den understøtter karriereudviklingen af medarbejderstaben, som er virksomhedens væsentligste ressource.

Enhver virksomhed og organisation er kendetegnet ved sin helt unikke kultur, historik og organisering. Forhold der enten kan agere stopklods eller accelerator i reorganiseringen, alt efter hvordan man tilgår processen.

Læs mere om mine
andre ydelser herunder